Den första trosartikeln står i centrum av mycket av den kamp som utspelar sig i vår tid, där fler bibliska sanningar ifrågasätts än på mycket länge. Inte minst gäller detta frågor om kön, sexualitet och manlig respektive kvinnlig identitet. I förra artikeln tittade vi på tre sekulära genusideologier, som var för sig kan sägas utmana den bibliska undervisningen om människan. I denna avslutande artikel ska vi i stället stanna upp inför ett bibliskt perspektiv på frågan om mäns och kvinnors interaktion med varandra.

I min bok Olika och jämlika listar jag fyra ingredienser som jag ser som nödvändiga för att göra Bibelns perspektiv på dessa frågor rättvisa. Den första av dessa är tron på den goda skapelsen. Både inom radikalfeminismen och queerideologin möter vi ett ifrågasättande av biologin som något definierande för oss människor. Det typiskt manliga och kvinnliga bagatelliseras eller förnekas, och kvar blir ett i många fall androgynt ideal där skapelseberättelsens ord ”till man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1:27) blir ett problem snarare än en tillgång i identitetsbygget. Detta utmanas dock av en klassisk kristen skapelseteologi, som i stället väljer att bejaka våra gudagivna könsskillnader.

Den andra ingrediensen är att vi som män och kvinnor är olika och jämlika. Både biologiskt och psykologiskt kompletterar vi varandra, samtidigt som överlappningarna är många och få av oss identifierar oss med stereotyperna. Och mitt i denna spänning mellan könen, säger Bibeln, är vi helt och hållet jämlika. Som kristna får vi därför inte gå på lögnen att jämlikhet mellan könen skulle förutsätta likhet mellan könen. Gud är mångfaldens Gud, och manligt och kvinnligt ingår i den skapelsens mångfald som berikar våra relationer.

Den tredje ingrediensen i ett bibliskt perspektiv på genusfrågorna har med våra äktenskap att göra. Här tänker jag att förbundstroheten och det ömsesidiga beroendet förtjänar ett särskilt omnämnande. I våra dagars feminism är det i mångt och mycket individen som sätts i centrum. Det är den enskilde som förverkligar sig själv. I värsta fall uppmuntrar man till ett regelrätt könskrig, där männen ska hållas kort och där ingen av parterna ska bli beroende av den andre – särskilt inte i ekonomiskt hänseende.

Jag förstår att det kan finnas skäl för denna hållning, då en central del i de senaste decenniernas frigörelseprojekt har varit möjligheten att tjäna sitt levebröd utanför hemmet. Men lika självklart är det för mig att Bibelns kungsväg för våra relationer stavas gemenskap och beroende – inte självförverkligande och individualism. Samtidigt som vi skapar möjligheter för både kvinnor och män att förvärvsarbeta, bör vi därför se upp med ideologier som gör individualismen snarare än gemenskapsbyggandet till överideologi.

Den fjärde och sista ingrediensen är antagligen den mest utmanande av dem alla. Den handlar nämligen om korsets väg i våra relationer. Även här påminns vi om det ömsesidiga beroendet, men framför allt om det ömsesidiga underordnandet. Nya testamentets väg till harmoniska relationer mellan kvinnor och män handlar helt enkelt inte om att ständigt ”hävda sin rätt” utan om att hedra, tjäna och älska varandra. Bara då kan vi på djupet bjuda in Jesus och hans korsmärkta kraft i våra liv. Bara då kan vi förverkliga den kärlekens väg som enligt Bibeln gäller oss alla – gifta såväl som ogifta (se 1 Kor 13:4–7; Ef 5:21–33 m fl).

Många av de segrar som har vunnits inom ”kvinnokampen” har varit viktiga och välkomna. Även inom dagens feminism finns det en hel del som är värt att lyssna till. Men som kristna kan vi ändå inte ta över denna rörelses budskap rakt av. Särskilt inte när vi kommer till de mer radikala grenarna, som queer eller tredje vågens feminism. I stället hänvisar oss Guds ord till en annorlunda väg, där resultatet är att både män och kvinnor tillåts blomma – med sina skillnader, och med insikten att vi är kallade att vara Guds goda gåvor till varandra.

Låt oss alltså utmana varandra att gräva djupare i den första trosartikelns värld. Låt oss utforska skatterna i Bibelns tal om människan som Guds avbild och om mannens och kvinnans inbördes komplementaritet. När vi gör det kommer vi att finna svaren även på vår tids allra hetaste samhällsfrågor.

Läs på varldenidag.se