Den kristna trosbekännelsen är indelad i tre huvuddelar. Den första fokuserar på Gud som Fader och Skapare. Den andra fokuserar på Jesu födelse, död och uppståndelse. Den tredje fokuserar på Anden och på den kristna kyrkan.

Det är ingen tvekan om att det är den andra, och i viss mån tredje, av dessa huvuddelar som haft den mest centrala platsen i väckelserörelsen. I mångt och mycket har våra svenska frikyrkor kunnat beskrivas som Jesusrörelser, som mer än något annat har velat betona korset och den helige Andes förnyande verk.

Detta ska vi fortsätta att göra. Gärna betydligt mer än vi gör i dagens kristenhet! Men samtidigt finns det en fara i att behandla den första trosartikelns frågor som perifera, eller som någon form av ”överkurs” för särskilt intresserade. Detta av flera olika skäl.

För det första finns det en anledning till att trosbekännelsen inleds just med: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.” Att Gud är hela världens upphovsman är nämligen avgörande för att han förtjänar vår tro och vår lydnad. Eftersom Herren från början har gett oss livet, är vi alla kallade att stå till hans förfogande.

För det andra är den första trosartikeln viktig som en ingång till våra grannar och vänner utanför kyrkan. ”Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat”, skriver Paulus (Rom 1:20). Att Gud är hela världens skapare är alltså utgångspunkten för kyrkans missionsuppdrag.

Intressant nog är det också utgångspunkten för en stor del av de existentiella samtal som förs i vår tid och kultur. Inte minst när vi kommer till frågor som våra livs egentliga mening och människans sanna identitet. För att nu inte tala om klimat- och miljöfrågorna, som handlar just om Guds skapelse och om hur denna påverkas av oss människor.

För det tredje lever vi i en tid då det på ett tydligt sätt kan sägas stå en kamp om den första trosartikeln. Inte minst handlar detta om frågor rörande människans inneboende värde – konkret uttryckt i frågor som dödshjälp och abort, men också frågor som surrogatmödraskap, trafficking och en värdig vård. Skapelseperspektivet aktualiseras därtill genom våra dagars tekniska framsteg på områden som bioteknik, stamcellsforskning och Artificiell Intelligens.

Och så har vi förstås de frågor som särskilt kommer att stå i fokus i den här artikelserien: kön, sexualitet och manlig respektive kvinnlig identitet. Lika tydligt som att dessa frågor har exploderat under senare tid är det nämligen att väckelserörelsen till stor del har stått handfallen inför mycket som har debatterats. Om vi fick välja skulle vi ju betydligt hellre tala om Jesus och frälsningen än om könsidentitet och hbtq-frågor!

Men nu är läget som det är. Som kristna på 2020-talet kan vi inte fokusera enbart på sådant som har med mission och församlingsbyggande att göra. Eller som man också kan uttrycka det: i vår tid och kultur kommer mission och församlingsbyggande att inbegripa en närkamp med de frågor som hör till första trosartikelns domäner. Det finns helt enkelt inte någon möjlighet att undvika dessa, eftersom de engagerar så många av de människor som vi vill nå.

Dessutom är det ju så att Bibeln har väldigt mycket att bidra med i dessa frågor. Första trosartikeln må vara kort sett till antalet ord för att formulera den, men bakom de kärnfulla formuleringarna ryms en värld av grundläggande sanningar. Som kristna har vi därför all anledning att sträcka på oss när vi kommer till frågor som har med skapelsen och Gud som Skapare att göra. Även om vi inte alltid tänker på det finns det oändligt mycket att ösa ur här, som därmed kan bli till välsignelse både i och utanför kyrkan.

I den här serien ska vi fokusera på några av de mest grundläggande frågorna om vad det innebär att vara människa i den här världen – nämligen indelningen av människosläktet i två biologiska kön: män respektive kvinnor. Vilka konsekvenser får den här indelningen för vår syn på oss själva? Vilka konsekvenser får den för vår interaktion med varandra? Välkommen på en resa i den första trosartikelns värld!

Läs på varldenidag.se