Två utgivningar på Libris förlag har den senaste tiden orsakat debatt i kristna medier. Båda har temat homosexualitet i kyrkans värld, och det är särskilt den ena som hamnat i centrum av debatten – nämligen antologin ”Välkomna varandra!” med undertiteln ”Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”.

Libris VD Jennie Sjöström förklarar beslutet att ge ut böckerna med att kyrkan ”behöver ändra åsikt” i sin syn på samkönade relationer (Dagen 24/10). Hon talar om förlagets tvåstegsraket (först en vittnesbördsbok, därefter en antologi) som en medveten strategi för att uppnå detta mål, och hon uttrycker frustration över att alltför lite har hänt sedan Libris förra antologi på temat – en antologi som, nota bene, hade rakt motsatt budskap i sakfrågan, men som också hade höga ambitioner när det gäller det pastorala bemötandet.

Det senare är naturligtvis av största vikt, och det finns inga skäl att låtsas som att Sveriges frikyrklighet har mött individer med homosexuella känslor på ett alltigenom balanserat sätt. Ett av antologins bidrag kan därför vara att peka på den tafatthet, och ibland rena plumphet, som har kommit till ytan när församlingar och enskilda har försökt kommunicera till exempel att utlevd homosexualitet diskvalificerar från ett ledaruppdrag i kyrkan.

Betydligt mindre konstruktivt blir det dock när man går in på de teologiska frågorna. Ganska tidigt i boken slår man fast att en biblisk etik inte får ta sin utgångspunkt i ”påbud och förbud”. I stället, och i kontrast till detta perspektiv, bör den formuleras med ”Kristi självutgivande kärlek” som guide. I praktiken säger man alltså att Jesu etiska undervisning måste förkastas på grund av samme Jesu kärlek – en mycket märklig teologisk saltomortal.

Ännu mer spekulativ blir utläggningen av Paulus ord om samkönade relationer i Romarbrevet, som helt frikopplas från sin naturliga tolkningsram i skapelseberättelsen och det judiska tänkandet. I stället betraktas texten som unikt knuten till situationen vid kejsarens hov – och därmed utan värde för den som vill förstå Bibelns hållning till homosexualitet i dag.

Denna spekulativa exegetik är så mycket mer olycklig, då de frågor man vill lyfta skulle vara värda ett seriöst samtal utifrån Bibelns texter om sexualitet i allmänhet och samkönat sex i synnerhet. Vare sig tolkningar eller tillämpningar är alltid givna, och varje förslag på sådan behöver följas upp av ett antal nya testfrågor. Till de viktigaste, utöver den om respektive tolknings sannolikhet, tänker jag är denna: Vad vinner vi, respektive förlorar, på denna förståelse av bibelordet?

Redan i det första kapitlet i ”Välkomna varandra!” gör man klart att det man menar sig vinna med en bejakande hållning till samkönade relationer är att alternativet helt enkelt är ”ohållbart”. Som avslutning vill jag därför lyfta fram det som jag själv menar är den andra sidan av myntet: Vad är det vi kan komma att förlora på den omorientering som Libris vill se i Sveriges kristenhet?

Den mest uppenbara risken handlar förstås om synen på själva bibelordet. Om vi accepterar den typ av bibelutläggning som präglar texterna i ”Välkomna varandra!” måste vi ju även tillämpa den på andra texter i Guds ord. Om det är OK att i fråga om samkönade relationer ägna sig åt selektiv läsning och spekulativ exegetik, blir det helt enkelt svårt att hålla emot när vi ställs inför helt andra teologiska ny-läsningar.

Den andra stora risken handlar om den ideologi som nu implementeras på bred front i Västvärlden, och som i Sverige går under beteckningen ”queer” eller ”normkritik”. Queer-tänkandet utgår från att alla traditionella kategorier gällande kön och sexualitet är av ondo: manligt/kvinnligt, hetero/homo, normalt/onormalt … och hävstången för detta tänkande är just det ifrågasättande av heteronormen som är så centralt i ”Välkomna varandra!”

Den tredje risken handlar om den förvirring som ovanstående punkter kan sägas bana väg för. Om vare sig bibelordet eller biologin anses ge tillförlitlig information, kommer det att leda till en tillvaro där väldigt mycket flyter – inte minst i frågor som har med kön, identitet och sexualitet att göra. Personligen tror jag att vi mår väldig dåligt av ett sådant samhälle. Det har alltid ett pris att göra upp med Guds skapelseordningar.

Läs på Hemmets Väns hemsida