Författare: olofedsinger

Överlevnadsstrategier i ett post-kristet samhälle

Hur ska den kristna tron överleva i ett post-kristet samhälle, där den bibliska världsbilden uppfattas som allt mer exotisk och där de klassiskt kristna värderingarna som bäst erbjuds en plats ute i marginalen – och som värst stämplas som onda? Detta är en fråga som engagerar allt fler troende i Västvärlden. En rejäl vedklabbe kastades på brasan när den amerikanske författaren Rod Dreher i våras publicerade The Benedict Option (Benedikt-alternativet). Undertiteln lyder ”En strategi för kristna i en post-kristen nation”, och boken hamnade snabbt på New York Times bestseller-lista. Drehers tes är att kristendomen, för att överleva i Väst, behöver upprepa vad Benedikt av Nursia gjorde på 500-talet: Att i en tid av kyrkligt förfall bygga små, starka och täta trosgemenskaper där man utan kompromisser kan odla en tro som tillåts påverka våra liv i grunden. Att helt enkelt inte räkna med att samhället ska göra jobbet åt oss, utan snarare se att det är samhällets tryck som är det största hotet mot den kristna trons fortlevnad. Folkkyrkans tid är över; nu är i stället tiden för mer slutna trosgemenskaper, där man kan odla en renare form av kristen praktik. Precis som i de medeltida benediktinklostren. Kritiken mot Drehers bok har inte låtit vänta på sig. Man har varnat för sekterism, och för att en sund kyrka alltid måste vara ”i världen men inte av den”. Som alternativ till...

Läs Mer

Handlar allt bara om tolkningar?

Ett vanligt påstående i vår tid är att ”allt bara handlar om tolkningar”. Grunden för detta är i många fall ett postmodernt tänkande, där man betonar att alla människor nalkas verkligheten ur sitt eget perspektiv. Oavsett om det handlar om en text eller en historisk situation är det omöjligt att vara helt och hållet objektiv, och konsekvensen blir att allt i själva verket är relativt – att allt bara är en fråga om tolkningar. Men är det verkligen så enkelt? Det vore förstås dumdristigt att hävda att någon enda av oss skulle vara helt och hållet objektiv i vår analys av verkligheten. Vi har alla någonting att lära – både av dem vi sympatiserar med och dem vi inte håller med. Men att därifrån dra slutsatsen att ”allt bara handlar om tolkningar” (underförstått: att alla tolkningar är lika bra eller dåliga) är ändå att gå på tok för långt. För en kristen blir förstås frågan särskilt brännande när vi kommer till Guds ord. Finns det bra och dåliga tolkningar av Bibeln, och vilka kriterier ska vi i så fall använda för att bedöma vad som är vad? I dagarna har frågan ställts på sin spets genom förlaget Libris antologi Välkomna varandra! Är det verkligen så, som Björn Cedersjö skriver i sitt kapitel, att synen på samkönade relationer inte är ”en fråga om trohet till Bibeln” utan bara ”en fråga...

Läs Mer

Det har ett pris att göra upp med Guds skapelseordningar (Hemmets Vän)

Två utgivningar på Libris förlag har den senaste tiden orsakat debatt i kristna medier. Båda har temat homosexualitet i kyrkans värld, och det är särskilt den ena som hamnat i centrum av debatten – nämligen antologin ”Välkomna varandra!” med undertiteln ”Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”. Libris VD Jennie Sjöström förklarar beslutet att ge ut böckerna med att kyrkan ”behöver ändra åsikt” i sin syn på samkönade relationer (Dagen 24/10). Hon talar om förlagets tvåstegsraket (först en vittnesbördsbok, därefter en antologi) som en medveten strategi för att uppnå detta mål, och hon uttrycker frustration över att alltför lite har hänt sedan Libris förra antologi på temat – en antologi som, nota bene, hade rakt motsatt budskap i sakfrågan, men som också hade höga ambitioner när det gäller det pastorala bemötandet. Det senare är naturligtvis av största vikt, och det finns inga skäl att låtsas som att Sveriges frikyrklighet har mött individer med homosexuella känslor på ett alltigenom balanserat sätt. Ett av antologins bidrag kan därför vara att peka på den tafatthet, och ibland rena plumphet, som har kommit till ytan när församlingar och enskilda har försökt kommunicera till exempel att utlevd homosexualitet diskvalificerar från ett ledaruppdrag i kyrkan. Betydligt mindre konstruktivt blir det dock när man går in på de teologiska frågorna. Ganska tidigt i boken slår man fast att en biblisk etik inte får ta sin utgångspunkt i...

Läs Mer

Recension av ”Välkomna varandra!”

Det var många som höjde på ögonbrynen när bokförlaget Libris gav till känna att de skulle ge ut en antologi om homosexualitet och samkönade relationer. Inte för att temat i sig skulle vara svårt att motivera, utan för att förlaget väljer en linje som i väsentlig grad skiljer sig från tre av Libris ägarsamfund. Det är också en linje som går på tvärs med budskapet i den antologi som förlaget gav ut 2001, som hette Den hemlösa sexualiteten och som innehöll artiklar av ett antal etablerade teologer och själavårdare från såväl Sverige som USA. Det första man kan konstatera är alltså att det har runnit mycket vatten under broarna på Libris sedan 2001. Säkert återspeglar detta också utvecklingen i delar av frikyrkan. Nu har man därför samlat ett antal röster från Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Pingst FFS för att sätta ord på vad denna nyorientering kan tänkas handla om. Resultatet har blivit boken Välkomna varandra!, och det uttalade syftet är att ”inbjuda troende kristna och församlingar till att omförhandla sin syn på samkönade relationer i en mer bejakande riktning”. Antologin består av fjorton olika texter. Ideologiskt och teologiskt ”tyngre” texter varvas med personliga berättelser. Etablerade författare samsas med debutanter. Därmed är också sagt att texterna är av olika karaktär. I förordet sägs att alla författare inte ”delar varandras syn i varje detalj”. Några saker tycks dock vara gemensamma: Det...

Läs Mer

Reformationen påverkade vårt samhälle i grunden

I morgon är det reformationsjubileum. Vi firar exakt 500 år från det att startskottet gick för vad som skulle bli den protestantiska reformationen. Att Martin Luther inte ville splittra kyrkan är väl känt, men det blev en nödvändig konsekvens av det händelseförlopp som följde. ”Du är bannlyst”, sa påven Leo X. ”Här står jag och kan inte annat”, sa Luther. Resten är historia. Vad var det då som vanns och förlorades i samband med reformationen? Detta är en alldeles för stor fråga för att besvara i en kort ledartext. På minuskontot brukar man – förutom splittringen som sådan – anföra sådant som att viktiga rottrådar skars av till såväl kyrkofäder som medeltida klosterfromhet. Den Romersk-Katolska Kyrkans motreformation fick även till följd att vissa negativa sidor av den katolska spiritualiteten cementerades – samtidigt som man också tog itu med flera missbruk som reformatorerna hade pekat på. En dag som denna är det dock vad som finns på pluskontot som måste få det största utrymmet. Och det saknas inte goda exempel att ösa ur. Viktigast av allt är förstås det som är kärnan i evangelisk tro: den nya och fräscha insikten om frälsningen som Guds gåva, given av nåd genom tro – oberoende av gärningar. Och på förekommen anledning: denna insikt står på intet sätt i motsats till att Guds folk även har fått en kallelse till ett helgat liv. Luther...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.